Vilkår og betingelser for Casino Searchers

1. Akseptav vilkårene

Artikkel 1.1: Aksept

Ved å fåtilgang til, registrere deg på, og/eller bruke nettstedet Casino Searchers("Nettstedet"), bekrefter du at du har lest, forstått og samtykker iå være bundet av disse vilkårene og betingelsene ("Vilkårene"). Hvisdu ikke aksepterer disse Vilkårene i sin helhet, vennligst avstå fra å brukeNettstedet og dets tjenester.

Artikkel 1.2: Endringeri Vilkårene

Viforbeholder oss retten til å endre, oppdatere eller revidere disse Vilkårenenår som helst etter eget skjønn. Enhver endring vil tre i kraft umiddelbartetter publisering av de oppdaterte Vilkårene på Nettstedet. Det er ditt ansvarå regelmessig gjennomgå Vilkårene for eventuelle endringer. Din fortsatte brukav Nettstedet etter slike endringer betyr at du aksepterer og samtykker i deoppdaterte Vilkårene.

Artikkel 1.3: Vilkårfor bruk

I tilleggtil disse Vilkårene, gjelder også andre vilkår og betingelser for spesifikketjenester eller funksjoner på Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til,regler for spill, innskudd og uttak, bonuser og kampanjer. Ved å bruke sliketjenester eller funksjoner, samtykker du også til å være bundet av despesifikke vilkårene som gjelder.

 

2. Aldersgrense og legitimasjon

Artikkel 2.1: Alderskrav

Du måvære minst 18 år gammel (eller den gjeldende aldersgrensen for online gamblingi din jurisdiksjon) for å bruke Nettstedet og delta i gamblingrelaterteaktiviteter. Vi forbeholder oss retten til å kreve bevis på alder og identifikasjonfor å verifisere at du oppfyller alderskravet.

Artikkel 2.2: Personligansvar

Du erpersonlig ansvarlig for å sikre at du ikke deler informasjonen din medmindreårige. Enhver bruk av Nettstedet eller gamblingtjenestene av mindreårigeer strengt forbudt og kan medføre umiddelbar suspensjon eller avslutning avkontoen.

Artikkel 2.3: Lovligadgang

Du eransvarlig for å sikre at du har lovlig adgang til å delta i onlinegamblingaktiviteter i din jurisdiksjon. Det er ditt ansvar å overholde allerelevante lover og forskrifter som gjelder for online gambling i dinbostedsstat eller land.

Artikkel 2.4: Identitetsverifisering

Viforbeholder oss retten til å be om dokumentasjon og identitetsverifisering forå bekrefte din alder, identitet og bostedsadresse. Dersom du ikke kanverifisere slik informasjon til vår tilfredsstillelse, forbeholder vi ossretten til å suspendere eller avslutte kontoen din.

 

 

3. Ansvarligspilling

Artikkel 3.1: Spillansvar

Vioppfordrer til ansvarlig spilling og er dedikert til å sikre en trygg ogkontrollert spillopplevelse for alle brukere. Selv om vi tilbyr underholdninggjennom gambling, er det viktig å være oppmerksom på risikoene ved gambling oghåndtere spillingen på en ansvarlig måte.

Artikkel 3.2: Grenserog selvutestengelse

Vi girdeg verktøy for å kontrollere og begrense ditt spill. Du kan angi grenser forinnskudd, tap, innsats og tid for å regulere din spilleaktivitet. Vi oppfordrerogså til bruk av selvutestengelse dersom du føler at spillingen blirproblematisk.

Artikkel 3.3: Hjelpog støtte

Hvis duopplever at gamblingen får negative konsekvenser for deg eller dine nærmeste,oppfordrer vi deg til å søke hjelp. Det finnes organisasjoner og ressurser somtilbyr rådgivning, støtte og behandling for spilleproblemer.

Artikkel 3.4: Selvrefleksjon

Vioppfordrer deg til å regelmessig evaluere din egen spilleatferd og være bevisstpå tegn på problematisk spilling. Dersom du merker endringer i dittspillemønster eller føler at du mister kontrollen, ta ansvar og søk hjelp såtidlig som mulig.

 

4. Personvernog databehandling

Artikkel 4.1: Personvernprinsipper

Vi tarditt personvern på alvor og behandler dine personopplysninger i samsvar medgjeldende personvernlover. Vår personvernerklæring gir detaljert informasjon omhvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan vi bruker dem og hvilkerettigheter du har knyttet til dine personopplysninger.

Artikkel 4.2: Innsamlingog bruk av personopplysninger

Vi kansamle inn og behandle visse personopplysninger fra deg, for eksempel navn,adresse, e-postadresse og betalingsinformasjon. Disse opplysningene brukes tilformål som å administrere kontoen din, utføre betalinger, levere tjenester ogkommunisere med deg.

Artikkel 4.3: Databeskyttelseog sikkerhet

Vi tarrimelige tiltak for å sikre at dine personopplysninger er beskyttet motuautorisert tilgang, tap, misbruk eller endringer. Vi bruker passendesikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger og overholderbransjestandarder for databeskyttelse.

Artikkel 4.4: Delingav personopplysninger

Vi kandele dine personopplysninger med tredjepartsleverandører som bistår oss meddrift av Nettstedet og levering av tjenester. Vi krever at disse leverandørenebehandler dine personopplysninger på en sikker og konfidensiell måte i samsvarmed gjeldende lover og regler.

Artikkel 4.5: Lagringav personopplysninger

Vi lagrerdine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet medinnsamlingen eller som påkrevd av gjeldende lover og regler. Etter dette vildine personopplysninger bli slettet eller anonymisert i samsvar med våreretningslinjer for lagring og sletting.

 

5. Brukerkontoog sikkerhet

Artikkel 5.1: Opprettelse av brukerkonto

For åbruke visse funksjoner på Nettstedet, må du opprette en brukerkonto. Du eransvarlig for å gi nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon underopprettelsen av kontoen din. Du samtykker i å opprettholde konfidensialitetentil kontoopplysningene dine og er alene ansvarlig for all aktivitet som skjerpå kontoen din.

Artikkel 5.2: Brukernavnog passord

Du eransvarlig for å velge et sterkt og sikkert passord for kontoen din og for åikke dele passordet med andre. Du samtykker i å varsle oss umiddelbart hvis dumistenker at uautorisert tilgang til kontoen din har funnet sted. Vi fraskriveross ethvert ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av uautorisertbruk av kontoen din.

Artikkel 5.3: Kontoaktivitet

Du eransvarlig for all aktivitet som skjer på kontoen din, inkludert handlingerutført av autoriserte eller uautoriserte tredjeparter. Du samtykker i å holdeCasino Searchers skadesløs for ethvert tap eller skade som oppstår som følge avslik aktivitet på kontoen din.

Artikkel 5.4: Kontoavslutning

Du kanvelge å avslutte kontoen din når som helst ved å følge de angitte prosedyrene påNettstedet. Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller avslutte kontoendin uten forvarsel hvis du bryter disse vilkårene eller hvis det er mistanke omuautorisert eller ulovlig aktivitet knyttet til kontoen din.

 

6. Innskudd og uttak

Artikkel 6.1: Innskuddsmetoder

Vi tilbyrforskjellige metoder for innskudd, som kredittkort, debetkort, elektroniskelommebøker og bankoverføringer. Du samtykker i å bruke kun de betalingsmetodenesom er tillatt og tilgjengelig i henhold til gjeldende lover og regler.

Artikkel 6.2: Innskuddsgrenser

Vi kan hafastsatte grenser for minimums- og maksimumsinnskudd, som kan variere avhengigav betalingsmetode eller andre faktorer. Du samtykker i å overholde dissegrensene og forstå at de kan endres over tid.

Artikkel 6.3: Uttaksmetoder

Vi tilbyrulike metoder for uttak, som bankoverføringer, elektroniske lommebøker ellerandre betalingsmetoder som er tilgjengelige. Du samtykker i å følge våreretningslinjer for uttak og eventuelle begrensninger eller betingelser somgjelder for uttak.

Artikkel 6.4: Uttakstid

Vistreber etter å behandle uttaksforespørsler så raskt som mulig, men uttakstidenkan variere avhengig av betalingsmetode, verifisering av identitet og andrefaktorer. Du samtykker i å være tålmodig og forstå at noen uttak kan ta lengretid enn andre.

Artikkel 6.5: Valutavekslingog avgifter

Vedinnskudd eller uttak i en annen valuta enn den som er valgt som dinstandardvaluta, kan det påløpe valutavekslingsgebyrer eller andre gebyrer. Dusamtykker i å være ansvarlig for eventuelle slike gebyrer og forstå at de kanpåvirke det totale beløpet du mottar eller sender.

 

7. Bonuser og kampanjer

Artikkel 7.1: Bonustilbud

Vi kantilby ulike bonuser og kampanjer som en del av vårt tilbud. Disse bonusene kaninkludere velkomstbonuser, innskuddsbonuser, gratisspinn eller andre typerbelønninger. Hver bonus vil ha spesifikke vilkår og betingelser knyttet tilseg, inkludert omsetningskrav og gyldighetsperiode.

Artikkel 7.2: Omsetningskrav

Noenbonuser kan være underlagt omsetningskrav, som krever at du satser en viss sumfør du kan ta ut bonusmidlene eller gevinster oppnådd fra bonusen. Det erviktig å lese og forstå de spesifikke vilkårene for hver bonus før duaksepterer den.

Artikkel 7.3: Kampanjevilkår

Kampanjerkan ha spesifikke vilkår og betingelser som må oppfylles for å værekvalifisert. Dette kan inkludere tidsbegrensninger, minimumsinnskudd, bruk avkampanjekoder eller andre krav. Du må nøye gjennomgå disse vilkårene for åsikre at du oppfyller kravene.

Artikkel 7.4: Endring eller avbestilling

Viforbeholder oss retten til å endre eller avbryte bonuser eller kampanjer ettereget skjønn. Vi vil informere deg om eventuelle endringer eller avbestillingerpå en passende måte. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skade somoppstår som følge av slike endringer eller avbestillinger.

 

8. Spilltilbudog leverandører

Artikkel 8.1: Spilltilbud

Vi tilbyret bredt utvalg av casinospill, inkludert spilleautomater, bordspill, livedealer-spill og mer. Vi samarbeider med anerkjente spillleverandører for åsikre en variert og underholdende spillopplevelse for våre brukere.Spilltilbudet kan variere over tid, og vi forbeholder oss retten til å leggetil eller fjerne spill etter eget skjønn.

Artikkel 8.2: Leverandører

Visamarbeider med forskjellige spillleverandører for å tilby vårt spillutvalg.Hver spillleverandør har sine egne vilkår og betingelser som gjelder for deresspill. Ved å spille spill fra en bestemt leverandør, samtykker du også til åvære bundet av deres vilkår og betingelser.

Artikkel 8.3: Spillresultater

Spillresultatenegenereres ved hjelp av en tilfeldig tallgenerator (RNG) for å sikre rettferdigeog tilfeldige resultater. Vi garanterer ikke for bestemte resultater ispillene, da de er basert på tilfeldighet og flaks. Hver spiller har likemuligheter til å oppnå gevinster eller oppleve tap.

Artikkel 8.4: Spillansvar

Vioppfordrer til ansvarlig spilling og oppfordrer brukerne til å sette grenserfor spillaktiviteten sin. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skadesom oppstår som følge av spillingen, og det er den enkelte spillers ansvar åspille med sunn fornuft og innenfor sine egne grenser.

 

9. Ansvarsbegrensning

Artikkel 9.1: Ansvarsfraskrivelse

CasinoSearchers og dets tilknyttede selskaper, ledere, ansatte, agenter ogtjenesteleverandører fraskriver seg ethvert ansvar for tap, skader, kostnadereller krav som oppstår som følge av din bruk av Nettstedet, tjenestene ellereventuelle handlinger utført i forbindelse med dem. Vi påtar oss ikke noeansvar for eventuelle tekniske feil, systemsvikt, virus eller lignendeproblemer som kan påvirke din tilgang til eller bruk av Nettstedet.

Artikkel 9.2: Ugyldighet

Hvis noenbestemmelse i disse Vilkårene anses som ugyldig, ulovlig eller ikke kanhåndheves av en kompetent domstol, påvirker ikke dette gyldigheten ellerhåndhevelsen av resten av bestemmelsene i disse Vilkårene.

Artikkel 9.3: Force Majeure

Vi erikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser, feil eller mangler som oppstår somfølge av omstendigheter utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrensettil, naturkatastrofer, krig, streiker, terroristangrep eller tekniske feilutenfor vår kontroll.

Artikkel 9.4: Jurisdiksjon

Eventuelletvister som oppstår i forbindelse med disse Vilkårene skal underlegges og tolkesi samsvar med lovene i den relevante jurisdiksjonen. Enhver rettstvist skalavgjøres av de kompetente domstolene i den relevante jurisdiksjonen.

 

10. Endringeri vilkårene

Artikkel 10.1: Vilkårsoppdateringer

Viforbeholder oss retten til å endre, oppdatere eller revidere disse Vilkårenenår som helst etter eget skjønn. Eventuelle endringer vil tre i kraftumiddelbart etter at de er publisert på Nettstedet. Vi oppfordrer deg til åregelmessig gjennomgå Vilkårene for å være oppdatert på eventuelle endringer.Ved å fortsette å bruke Nettstedet etter endringer i Vilkårene, aksepterer dude oppdaterte Vilkårene.

Artikkel 10.2: Varsel om endringer

Vi vilgjøre rimelige tiltak for å varsle deg om vesentlige endringer i Vilkårene.Dette kan inkludere å sende deg en melding via e-post eller publisere entydelig melding på Nettstedet. Det er ditt ansvar å holde deg informert omeventuelle oppdateringer av Vilkårene.

Artikkel 10.3: Ugyldighet av enkeltbestemmelser

Hvis eneller flere bestemmelser i disse Vilkårene anses som ugyldige, ulovlige ellerikke kan håndheves, påvirker ikke dette gyldigheten eller håndhevelsen avresten av Vilkårene. De ugyldige bestemmelsene skal erstattes med gyldigebestemmelser som gjenspeiler formålet med de opprinnelige bestemmelsene så langtdet er tillatt etter gjeldende lov.

11. Immaterielle rettigheter

Artikkel 11.1: Opphavsrett

Alleimmaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerker og annet eierskapknyttet til Nettstedet, dets innhold og eventuelle tilknyttede materialer,tilhører Casino Searchers eller dets lisensgivere. Du erkjenner og samtykker iat du ikke har noen rettigheter eller krav til slike immaterielle rettigheter,med mindre annet er uttrykkelig angitt i disse Vilkårene.

Artikkel 11.2: Bruk av Materiale

Du harikke tillatelse til å reprodusere, distribuere, endre, offentlig fremvise,offentlig fremføre, selge, lisensiere eller på annen måte utnytte materiale somer tilgjengelig på Nettstedet, med mindre det er uttrykkelig tillatt i disseVilkårene eller med skriftlig tillatelse fra rettighetshaveren.

Artikkel 11.3: Begrensninger

Enhverulovlig eller uautorisert bruk av materiale på Nettstedet kan føre tilsivilrettslige og strafferettslige konsekvenser i henhold til gjeldende loverog regler. Vi forbeholder oss retten til å håndheve våre immateriellerettigheter fullt ut.

Artikkel 11.4: Brukerinnhold

Eventueltbrukerinnhold du bidrar med på Nettstedet forblir ditt eget ansvar og du giross en ikke-eksklusiv, global, royaltyfri lisens til å bruke, kopiere,tilpasse, offentlig fremvise og offentlig fremføre slikt brukerinnhold iforbindelse med driften av Nettstedet og dets tjenester.

12. Tvister og jurisdiksjon

Artikkel 12.1: Tvisteløsning

Enhvertvist, uenighet eller krav som oppstår i forbindelse med disse Vilkårene, skalsøkes løst ved gjensidig samarbeid og gode tro. Vi oppfordrer deg til åkontakte oss direkte for å forsøke å løse eventuelle problemer ellermisforståelser på en konstruktiv måte.

Artikkel 12.2: Jurisdiksjon

Dersom entvist ikke kan løses gjennom forhandlinger eller mekling, skal tvistenunderlegges og tolkes i samsvar med lovene i den relevante jurisdiksjonen.Begge parter samtykker til at de kompetente domstolene i den relevantejurisdiksjonen skal ha eksklusiv jurisdiksjon over tvisten.

Artikkel 12.3: Ugyldighet av enkeltbestemmelser

Hvis enbestemmelse i denne tvisteløsningsklausulen anses som ugyldig, ulovlig ellerikke kan håndheves av en kompetent domstol, påvirker ikke dette gyldigheteneller håndhevelsen av resten av bestemmelsene i denne klausulen.